Cơ cấu tổ chức

03/06/2020 12:19:50 | Người đăng tin: admin
Cơ cấu tổ chức

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

ThS Lê Việt Khái

Trưởng phòng

* lvkhai@vnkgu.edu.vn

1. Quản lý chung các hoạt động của phòng;

2. Phụ trách phát ngôn của phòng, công tác ngoại giao,

3. Phụ trách xây dựng kế hoạch công tác sinh viên trong năm;

4. Phụ trách xác nhận các loại đơn của sinh viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng và ký các văn bản hành chính của phòng;

5. Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; tuyên truyền theo kế hoạch và khi có yêu cầu;

6. Phụ trách chế độ chính sách sinh viên;

7. Phụ trách học bổng tài trợ; học bổng khuyến khích học tập;

8. Phụ trách công tác cố vấn học tập;

9. Phụ trách báo cáo phòng;

10. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật;

11. Phụ trách đánh giá điểm rèn luyện sinh viên;

12. Phụ trách tiếp nhận ý kiến phản ánh của sinh viên;

13. Phụ trách khởi nghiệp cho sinh viên;

14. Phụ trách hoạt động phục vụ cộng động;

15. Phụ trách hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên;

     16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGH.
 

2

ThS Nguyễn Văn An

Phó Trưởng phòng

* nvan@vnkgu.edu.vn

   1. Phụ trách đảm bảo chất lượng của phòng;

   2. Phụ trách website của phòng;

   3. Phụ trách công tác khánh tiết;

   4. Phụ trách công tác an ninh trật tự trong sinh viên nội/ngoại trú;

   5. Phụ trách tuần sinh hoạt công dân;

   6. Phụ trách công tác quản lý, thống kê hồ sơ sinh viên;

   7. Phụ trách làm thẻ sinh viên, chuyển trường, bảo lưu, cảnh báo, thôi học;

   8. Phục trách tiếp nhận và trả kết quả cho sinh viên;

   9. Phụ trách quản lí trang phục, lễ phục tốt nghiệp;

   10. Phụ trách sân chơi sinh viên công tác văn nghệ, thể thao…;

   11. Phụ trách bảng vàng danh dự;

   12. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ;

   13. Phụ trách, tham mưu theo dõi y tế trong học đường, an toàn thực phẩm;

   14. Phụ trách tiếp nhận ý kiến phản ánh của sinh viên;

   15. Phụ trách, tham mưu nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

   16. Phụ trách, tham mưu hoạt động phục vụ cộng động;

   17. Phụ trách, tham mưu hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên;

   18. Ký các văn bản trong lĩnh vực phụ trách;

   19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của trưởng phòng.

3

CN Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên

* ntkien@vnkgu.edu.vn

1. Tham mưu học bổng tài trợ; học bổng khuyến khích học tập;

2. Tham mưu đánh giá điểm rèn luyện sinh viên;

    3. Tham mưu khởi nghiệp cho sinh viên;

    4. Tham mưu đảm bảo chất lượng của phòng;

    5. Tham mưu website của phòng;

    6. Phụ trách Mail, Zalo, Facebook phòng;

    7. Thực hiện thống kê hồ sơ sinh viên;

    8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của Lãnh đạo phòng.

4

ThS Nguyễn Cường Quốc

Chuyên viên

* ncquoc@vnkgu.edu.vn

1. Tham mưu công tác chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; tuyên truyền theo kế hoạch và khi có yêu cầu;

2. Tham mưu chế độ chính sách sinh viên;

3. Tham mưu công tác cố vấn học tập;

     4. Tham mưu công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật;

5. Tham mưu hoạt động giới thiệu việc làm sinh viên;

     6. Tham mưu công tác an ninh trật tự trong sinh viên nội/ngoại trú;

    7. Tham mưu tuần sinh hoạt công dân;

    8. Tham mưu làm thẻ sinh viên, chuyển trường, bảo lưu, cảnh báo, thôi học;

    9. Thực hiện thống kê hồ sơ sinh viên;

   10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của Lãnh đạo phòng..

5

CN Danh Hoàng Giang

Chuyên viên

* dhgiang@vnkgu.edu.vn

   1. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho sinh viên;

   2. Tham mưu dự thảo báo cáo phòng;

   3. Tham mưu hoạt động phục vụ cộng động;

   4. Tham mưu công tác khánh tiết;

   5. Phụ trách công tác quản lý, thống kê hồ sơ sinh viên;

  6. Tham mưu quản lí trang phục, lễ phục tốt nghiệp;

   7. Tham mưu sân chơi sinh viên công tác văn nghệ, thể thao…;

   8. Tham mưu bảng vàng danh dự;

   9. Tham mưu công tác văn thư, lưu trữ;

   10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân của Lãnh đạo phòng.

6

CN Nguyễn Thị Yên

Chuyên viên

* ntyen@vnkgu.edu.vn

   1. Phụ trách công tác văn thư, một cửa công tác sinh viên;
   2. Công tác khánh tiết;
   3. Phụ trách quản lý trang phục, lễ phục tốt nghiệp và đồng phục thể dục trong sinh viên;
   4. Công tác thống kê hồ sơ sinh viên;
   5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
7

 

CN Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên

*ntnga@vnkgu.edu.vn

 1. Phụ trách y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

8

ThS Lê Hoàng Tho

Chuyên viên

*lhtho@vnkgu.edu.vn

    1. Phụ trách Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường

   2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

 

LIÊN KẾT WEBSITE