Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá rèn luyện của Người học bậc Đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 519/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
2 Quyết định ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 518/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
3 Quyết định ban hành Quy chế Công tác Sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Văn bản cấp Trường 516/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
4 Quyết định ban hành Quy chế Công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang Văn bản cấp Trường 517/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
5 Quyết định ban hành quy định về việc nộp học phí tại Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 478/QĐ-ĐHKG 26/07/2021 Trường
6 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Quỹ khuyến học Trường Đại học Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Văn bản cấp Trường 02/QĐ-HKH 13/07/2021 Trường
7 Quyết định kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Văn bản cấp Trường 1097/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 Trường
8 Quyết định thành lập Hội đồng xét Chế độ chính sách cho sinh viên. Văn bản cấp Trường 1098/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 Trường
9 Quyết định đổi tên Phòng Công tác Sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên và Kết nối Cộng đồng. Văn bản cấp Trường 631/QĐ-ĐHKG 26/05/2020 Trường
10 Quyết định vv ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và công tác đánh giá Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 476/QĐ-ĐHKG 06/08/2019 Trường
11 Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
12 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 37/QĐ-ĐHKG 29/02/2016 Trường
13 Quyết định vv ban hành Nội quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 268/QĐ-ĐHKG 14/08/2015 Trường
14 Quyết định thành lập Phòng Công tác Sinh viên Văn bản cấp Trường 10/QĐ-ĐHKG 18/11/2014 Trường
LIÊN KẾT WEBSITE