Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Văn bản cấp Trường 1097/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 Trường
2 Quyết định thành lập Hội đồng xét Chế độ chính sách cho sinh viên. Văn bản cấp Trường 1098/QĐ-ĐHKG 16/10/2020 Trường
3 Quyết định vv sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá rèn luyện của Sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 1065/QĐ-ĐHKG 09/10/2020 Trường
4 Quyết định đổi tên Phòng Công tác Sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên và Kết nối Cộng đồng. Văn bản cấp Trường 631/QĐ-ĐHKG 26/05/2020 Trường
5 Quyết định vv ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và công tác đánh giá Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 476/QĐ-ĐHKG 06/08/2019 Trường
6 Quyết định vv sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019 Trường
7 Quyết định ban hành Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Văn bản cấp Trường 405/QĐ-ĐHKG 21/11/2017 Trường
8 Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy. Văn bản cấp Trường 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
9 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 37/QĐ-ĐHKG 29/02/2016 Trường
10 Quyết định vv ban hành Nội quy Trường Đại học Kiên Giang. Văn bản cấp Trường 268/QĐ-ĐHKG 14/08/2015 Trường
11 Quyết định thành lập Phòng Công tác Sinh viên Văn bản cấp Trường 10/QĐ-ĐHKG 18/11/2014 Trường
LIÊN KẾT WEBSITE