Chức năng nhiệm vụ

26/04/2020 22:12:36 | Người đăng tin: admin
Chức năng nhiệm vụ

Phòng Công tác Sinh viên

- Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHKG ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Trường Đại học Kiên Giang về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang;

- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-ĐHKG ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Trường Đại học Kiên Giang về việc thành lập Phòng Công tác sinh viên;

 

1. Sơ đồ tổ chức

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý công tác công tác sinh viên; công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và người học; công tác vệ sinh, phòng dịch trong trường; Tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ
2.2.1. Công tác chính trị
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và truyền thống của nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.
b) Xây dựng và đề xuất các chương trình kế hoạch hành động về công tác chính trị tư tưởng của cán bộ và sinh viên.
c) Quản lý phòng truyền thống, sưu tầm và bảo quản các tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, hiện vật có liên quan đến quá trình xây dựng và phát triển của trường.
d) Là đầu mối quan hệ với phóng viên báo, đài và phương tiện thông tin đại chúng.
e) Tổ chức biên tập tin tức về các hoạt động của trường đưa lên Cổng thông tin điện tử của trường; tổ chức biên tập, phát hành ấn phẩm tuyên truyền nội bộ.
 f) Trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ Tổ Y tế; kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, viên chức và sinh viên thuộc trường.
 g) Thực hiện các công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.2.2. Công tác sinh viên
a) Là đầu mối theo dõi, thống kê, đánh giá, báo cáo và lưu trữ dữ liệu về công tác sinh viên của trường.
b) Chủ trì, phối hợp với các khoa, Phòng Đào tạo, Tổ Bảo vệ đánh giá quá trình rèn luyện, tu dưỡng, xét công nhận tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên và tổ chức Lễ tốt nghiệp.
c) Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng ban chức năng quản lý sinh viên nội, ngoại trú và tổ chức các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên (vay vốn, bảo hiểm thân thể, xác nhận sinh viên...).
d) Quản lý hồ sơ sinh viên, phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên. Phối hợp với các phòng ban chức năng giải quyết các chế độ chính sách đối với sinh viên (miễn giảm học phí, thôi học, ngừng học, lưu ban, du học...)
e) Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
f) Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành lập, duy trì hoạt động của đội dân quân tự vệ, tổ chức triển khai công tác Đoàn - Hội và phong trào thi đua trong sinh viên, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên.
g) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, các khoa chuyên môn tổ chức quản lý công lao động của sinh viên.
h) Quản lý công tác nhân khẩu tạm trú, tạm vắng trong trường theo quy định của pháp luật.
i) Phối hợp với lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường quản lý hoạt động, công việc của các chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn Trường.
j) Chủ trì công tác chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, hội trường phục vụ các lễ hội của trường và các đơn vị trong trường, quản lý các hội trường, giảng đường, phòng học, các khu vực văn hóa, vui chơi giải trí trong khuôn viên trường.
k) Chỉ đạo Tổ Bảo vệ và phối hợp các đơn vị và tổ chức đoàn thể khác tổ chức tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
l) Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho sinh viên.
m) Giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến sinh viên.
n) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.2.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
a) Xây dựng nội dung và dự trù kinh phí hoạt động của Tổ Y tế cho từng năm học, từng khoá học.
b) Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho người học, cán bộ, viên chức trong trường.
c) Phối hợp Công đoàn trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và phân loại sức khỏe; Quản lý và lưu hồ sơ sức khoẻ.
d) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.
e) Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia BHYT.
f) Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
h) Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.
i) Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.
j) Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.2.4. Công tác an ninh chính trị, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội
a) Trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ của Tổ Bảo vệ; kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực trường và giải quyết các vấn đề liên quan đến tính mạng, tài sản của cá nhân, tập thể thuộc nhà trường.
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, huấn luyện lực lượng phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt.
d) Phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế - Dự án đảm bảo an toàn cho lưu học sinh và khách quốc tế đến học tập và công tác tại trường theo quy định của trường và pháp luật.
e) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội và nếp sống văn minh.
f) Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

LIÊN KẾT WEBSITE