no-image.png

Báo cáo tổng kết 05 năm phong trào tình nguyện vì cộng ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 11:02:18

Báo cáo số 55-BC/ĐTN ngày 12/12/2020 của Đoàn trường Đại học Kiên Giang tổng kết 05 năm phong trào tình nguyện vì cộng đồng....

no-image.png

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 10:37:11

Kế hoạch số 132/KH-ĐHKG ngày 06/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng đồng năm học 2020-2...

no-image.png

Báo cáo kết quả khảo sát về công tác kết nối và phục vụ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 10:35:26

Báo cáo số 18/BC-CTSV ngày 12/6/2020 về công tác kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019-2020. ...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 10:33:45

Kế hoạch số 114/KH-ĐHKG ngày 11/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng đồng năm học 2019-2...

no-image.png

Báo cáo kết quả khảo sát về công tác kết nối và phục vụ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 10:28:03

Báo cáo số 78/BC-CTSV ngày 08/11/2018 về công tác kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2018-2019. ...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 10:25:35

Kế hoạch số 78/KH-ĐHKG ngày 08/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng đồng năm học 2018-20...

no-image.png

Báo cáo kết quả khảo sát về công tác kết nối và phục vụ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 10:23:36

Báo cáo số 21/BC-CTSV ngày 05/6/2018 về công tác kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2017-2018. ...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kết nối và Phục vụ Cộng ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 28-04-2021 09:26:52

...

LIÊN KẾT WEBSITE