no-image.png

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho Sinh viên đầu khóa n...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 30-01-2023 08:38:46

Kế hoạch số 08/KH-ĐHKG ngày 13/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức khám sức khỏe cho Sinh viên đầu khóa năm học 2022-2023....

no-image.png

Thông báo vv khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên khóa 7...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 21-06-2022 14:09:01

Thông báo số 93/TB-ĐHKG ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên khóa 7, năm học 2021...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên đầ...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 23-02-2022 15:09:10

Kế hoạch số 19/KH-ĐHKG ngày 23/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên đầu khóa năm học 2021-...

no-image.png

Kế hoạch thực hiện công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm H...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 04-10-2021 10:58:25

Kế hoạch số 122/KH-ĐHKG ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang vv thực hiện công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm Học sinh-Sinh viên nă...

no-image.png

Thông báo vv làm thẻ sinh viên và thu lệ phí khám sức k...

Tác giả: ntkien || Thời gian: 30-10-2020 16:13:49

...

LIÊN KẾT WEBSITE